Защита на лични данни

„Югозападно държавно предприятие” ДП 

Защита на лични данни - GDPR

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

телефон за контакт: 073/884203

e-mail: gdpr@uzdp.bg

 

Политика

Виж тук

Заповед за определяне на длъжностно лице по защита на личните данни.

Виж тук

ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ СУБЕКТИТЕ В ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР. БЛАГОЕВГРАД

Виж тук 

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ

Виж тук 

ОНЛАЙН ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР. БЛАГОЕВГРАД

Виж тук
 

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

 

Общ поглед

Наред с правото за оттегляне на дадено съгласие при наличие на съответните законови предпоставки Вие имате следните други права:

 • право да се иска информация за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от Регламента;
 • право да се иска корекция на неверни данни или на допълване на непълни данни съгласно член 16 от Регламента;
 • право да се иска изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от Регламента;
 • право да се иска ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от Регламента;
 • право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;

 

Право на информация съгласно член 15 от Общия регламент за защита на личните данни

Вие имате право съгласно член 15 алинея 1 от Регламента при поискване да получите безплатна информация относно съхранените при нас данни, отнасящи се до личността Ви. Това включва по-специално:

 • цели, за които се обработват личните данни;
 • категории на личните данни, които се обработват;
 • получатели респективно категории на получатели, спрямо които се разкриват или ще бъдат разкрити личните данни, които Ви засягат;
 • планирана продължителност на съхраняване на засягащите Ви лични данни или, ако не може да се посочат конкретни цифри,  да се посочат критерии за определяне срока на съхраняване;
 • съществуване на правото за корекция или изтриване на засягащите Ви лични данни, правото за ограничаване на обработка на данни от администратора или правото за правене на възражения срещу обработката;
 • съществуване на правото за обжалване пред надзорен орган;
 • цялата налична информация за произхода на данни, ако личните данни се събират не от засегнатото лице;
 • съществуване на автоматизирано търсене на решения включително профилиране съгласно член 22 алинея 1 и 4 от Регламента и – поне в тези случаи – убедителна информация за включената логика, както и за обхвата и желаните последици на подобно обработване за засегнатото лице.

Ако личните данни се изпращат в трета държава или на международна организация, то Вие имате право съгласно член 46 от Регламента да бъдете уведомени за подходящи гаранции във връзка с изпращането на данните.

 

Право на корекция съгласно член 16 от Общия регламент за защита на личните данни

Вие имате право незабавно да поискате от нас корекция на засягащите Ви неверни лични данни. С оглед целите на обработването на данни Вие имате право да поискате допълване на непълни лични данни – в това число посредством допълнително пояснение.

 

Право на изтриване съгласно член 17 Общия регламент за защита на личните данни

Вие имате право да поискате от нас незабавно изтриване на засягащите Ви лични данни, ако е налице една от следните причини:

 • Личните данни не са вече необходими за целите, за които те са събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттегляте съгласието си, на което се основаваше обработването съгласно член 6 алинея 1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) от Регламента, и няма друго правно основание за обработката;
 • Вие подавате съгласно член 21 алинея 1 или алинея 2 от Регламента възражение срещу обработването на данни, и в случай на член 21 алинея 1 от Регламента няма други първостепенно по-обосновани причини за обработване;
 • Личните данни са били обработвани неправомерно;
 • Изтриване на личните данни е необходимо за изпълнение на правно задължение;
 • Личните данни са били събирани по отношение на предложените услуги на информационното дружество съгласно член 8 алинея 1 от Регламента.
   

В случай че направим личните Ви данни публични и сме задължени да ги изтрием, ние предприемаме подходящи мерки с оглед на наличните технологии и разходите по реализация, за да информираме трети страни, обработващи Вашите данни, относно това, че Вие искате и от тях да изтрият всички линкове, касаещи тези лични данни, или копия или реплики на тези лични данни.

 

Право да се иска ограничаване на обработването съгласно член 18 от Общия регламент за защита на личните данни

Вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:

 • правилността на личните данни се оспорва от Вас;
 • обработването е неправомерно и Вие вместо за изтриване настоявате да се ограничи използването на личните данни;
 • администраторът вече няма нужда от личните Ви данни с цел тяхната обработка, обаче субектът на данни се нуждае от тях за предявяване, упражняване и защита на правни претенции;
 • Вие сте направили възражение срещу обработването на данни съгласно член 21 алинея 1 от Регламента, докато още не е изяснено, дали основателните причини на администратора имат преимущество пред причините на засегнатото лице.
 • Право на преносимостта на данни съгласно член 20 от Общия регламент за защита на личните данни
 • Вие имате право да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, удобен и  подходящ за машинен прочит формат, както и да имате право, да предадете тези данни на друг администратор, без ние да възразяваме срещу това, ако
 • обработката на данни се основава на съгласието Ви съгласно член 6 алинея 1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) или на договор съгласно член 6 алинея 1 буква б) от Регламента и
 • обработката на данни се извършва с помощта на автоматизирани технологии.

При упражняването Ви на правото за преносимост на данните Вие имате право да настоявате, личните Ви данни да бъдат препратени непосредствено от нас към друг администратор на лични данни, доколкото това е технически реализуемо.

Право на възражение съгласно член 21 от Общия регламент за защита на личните данни

В съответствие с предпоставките на член 21 алинея 1 от Регламента срещу обработването на данни може да се повдигне възражение по причини, породени от особена ситуация, възникнала за Вас.

Споменатото по-горе общо право на възражение се отнася за всички цели за обработването на данни, описани в тези разпоредби за защита на данните, които се обработват въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента.