Укрепяване на пороите!

Горска сертификация

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ТРЪН
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Трън”
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДГС Трън
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС ТРЪН“ през 2022 г.
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Трън“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Декларация към Критерий 1.8
Анализ на резултатите за 2020 год. - Критерий 8.1
Информация за ползване на дървесина през 2021 год. - Критерий 4.2
Информация за ползване на дървесина през 2020 год. - Критерий 4.2
Анализ на резултатите за 2019 год. - Критерий 8.1
Документи в изпълнение на Национален