Укрепяване на пороите!

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ТРЪН“

Държавно горско стопанство „Трън” е основано през 1915 г. като Секция за укрепяване на пороите и залесяване в град Трън.

Разположено е върху части от шест планини – Руй, Завалска, Стража, Ездимирска, Милевска и Пенкьовска. Релефът на стопанството представлява сложна мозайка от планински вериги и котловини.

Надморската височина е в границите от 590 до 1737 метра.

По-голяма част от горите попадат във водосбора на река Ерма, а останалите – във водосбора на Треклянска река.

Общата площ на държавните горски територии в стопанството е 13 972 ха, като 51% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 64%.

Преобладават широколистните гори от бук, зимен дъб, цер, габър и др.

Създадените иглолистни култури са съставени от бял и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 34 850 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Блато“ с площ 39 дка. 

В ТП „ДГС Трън“ са обособени 17 ловностопански района с обща площ 55 329 ха.

Стопанисването на дивеча в района има дългогодишни традиции.

По-важни представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, яребицата, пъдпъдъкът, фазанът, вълкът, чакалът и др. 

В края на ХІХ в. територията на община Трън е била крайно обезлесена и силно ерозирана вследствие множеството порои, образувани от проливните дъждове.

Първият лесовъд в Трънска околия е Яким Тошков, по чието предложение е създадено стопанството.

За един век с много труд са създадени множество противоерозионни съоръжения и над 6 000 ха иглолистни култури, благодарение на които днес я има красивата Трънска природа. 

Сред най-атрактивните природни обекти е ждрелото на р. Ерма – живописен каньоновиден пролом.

В списъка на природните забележителности са и 17 вековни дървета, сред които и 600-годишният зимен дъб до църквата „Св. Богородица“ в с. Насалевци и 300-годишният цер до църквата „Св. Николай“ в с. Рани луг.

В района има запазени 8 манастира и 26 църкви – духовни стожери на българската идентичност през вековете.

Обгърнат с тайнственост е уникалният скален параклис „Св. Петка“ в гр. Трън, разположен в естествена пещера и свързан според народните предания с житието на светицата.

Адрес: гр. Трън 2460

Ул.: „Яким Тошков” № 10

Тел: 07731/21 36

Факс: 07731/22 45

Електронна поща: dgs_tran@abv.bg

https://dgs-tran.uzdp.bg

Виж още